Myllan – en allaktivator

De nordiska välfärdssamhällena har uppvisat en historiskt och globalt sett unik förmåga att vända negativa samhällstrender och innovativt skapa nya strukturella lösningar på sociala utmaningar som utvecklingen ställt oss inför. Men dessvärre är själva grundförutsättningen för denna exceptionella välfärdsutveckling på väg att vittra bort, nämligen att ”vanliga” människor kunde ta på sig väldigt olika uppgifter och roller och bli till specialister på det mesta, genom folkrörelserna.

I folkrörelsernas barndom fanns en djungel av föreningar, trossamfund, konsument  och producentkooperativ, cirklar, kassor, gillen och många andra mer eller mindre välorganiserade sammanslutningar av både ideologisk, ekonomisk och andlig karaktär. De engagerade människor i alla samhällsgrupper och -klasser och kunde ha sinsemellan motsatta intressen. Gemensamt kan man grovt säga att de innebar en skolning i samarbete och samhällsbyggnad som saknar motstycke i vår tid och som ytterst byggde på människors behov av varandra, att hjälpas åt, som “vanliga människor”, eller lekmän. Kreativiteten var hög och uppfinningsförmågan ofta stor i dessa organisationer. Förtroendet som inom dessa organisationer skapades för varandra användes för att utse företrädare och bygga landet.

Successivt har lekmännen och folkrörelserna ersatts av professionella tjänstemän som gör jobbet åt oss, ofta väldigt bra. Men i professionaliseringens spår upplever allt fler människor att de inte längre behövs och mår allt sämre. Trots att det finns mängder av icke tillgodosedda behov.

Idag benämner vi denna sektor på många olika sätt, bland annat som den sociala ekonomin, civilsamhället och/eller idéburen sektor. Det utförs mycket i sektorn, bland annat av de ca 120 000 anställda (ungefär lika många som inom hotell- och restaurangsektorn) men framför allt av alla som arbetar ideellt. Sektorn hyllas ofta i högtidstalen och i den politiska retoriken men i verkligheten minskar sektorns relativa betydelse. Bland annat innebär remiss-förfarandet inför offentliga beslut idag ofta att synpunkter framför allt hämtas från andra myndigheter medan folkrörelsernas synpunkter väger allt lättare.

Följden av lekmän och folkrörelsers utträde ur maktens korridorer och den professionalisering som vi ser istället kan vara avsevärt mer djupgående förändringar vad gäller demokrati, social integration och graden av socialt kapital än vad vi ännu inser.

För att vända utvecklingen innan arvet från folkrörelserna helt har förskingrats behöver vi stanna upp, reflektera och studera historien. Men också agera.

Det som behövs mer än något annat är en mylla, infrastruktur och mötesplatser som fångar upp och utvecklar lekmän och nya folkrörelser, eller om man hellre vill kalla det för sociala entreprenörer och sociala innovationer, samt agerar kompetens- och medvetandehöjande inom området social ekonomi, dit folkrörelserna och lekmännen självklart hör.

Vi äger har tagit fram ett förslag på en sådan mylla, av hälso-politiska skäl. Men man kan lika väl anlägga andra perspektiv såsom ekonomiska eller demokratiska.

Den psykiska ohälsan är ett växande problem och innebär ett stort lidande både bland de som insjuknar men också hos de närstående.  Dessutom är den samhällsekonomiskt mycket dyr.

Till skillnad från när t ex infektionssjukdomar breder ut sig så finns det inget samband mellan ohälsans utbredning och omfattningen på den utbyggda sjukvården. Självklart behövs sjukvård men för att vända trenden måste vi också genomföra andra insatser.  Förutom att söka nya behandlings- och vårdformer behöver vi undersöka olika former av socialt stöd och, framför allt förebyggande insatser. Det finns anledning att titta på hela vårt samhällsbygge och hur välfärdens “infrastruktur” bättre skulle kunna främja hälsa.

Vi äger har ett verksamhetsförslag som handlar om att slå ihop koncepten för Allaktivitetshus och en Social inkubator som ska främja framväxten och utvecklingen av civilsamhället, idéburen sektor och den sociala ekonomin. Förslaget har arbets-titeln Myllan – en allaktivator.

Hör gärna av dig om du vill veta mer.